Polityka prywatności i plików cookies

 Ochrona prywatności osóbo dwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe osób odwiedzających nasząstronę internetową. Niniejsza polityka prywatności w przejrzysty sposób przedstawia oraz wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania wszystkich danych osobowych. Zawiera także procedurę wykorzystywania ciasteczek cookies.Stosowane są najnowocześniejsze środki techniczne oraz organizacyjne,zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatnościskierowana jest do wszystkich osób korzystających ze strony internetowej ecoflow.com.pl Obowiązuje ona od 30 czerwca 2023 r.  

DEFINICJE:
 
1.       Administrator -  podmiot, który samodzielnieustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danychosobowych osób jest INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., ul. Rudzka 65c,44-200 Rybnik.
2.      Dane osobowe -informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobiefizycznej, 3.      Strona internetowa: serwis internetowy dostępny pod adresem: ecoflow.com.pl
4.      RODO - RozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
5.      Odbiorca/Użytkownik - osoby odwiedzające naszą stronę internetową,
6.      Polityka - niniejszapolityka prywatności, obowiązująca od 30 czerwca 2023 r.
7.      Pliki Cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe przechowywane na urządzeniachużytkowników (np. na laptopie, komputerze, tablecie lub telefonie) przesyłaneprzez strony internetowe.   

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników stronyinternetowej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest firma INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. będąca administratorem serwisu dostępnego pod adresem:ecoflow.com.pl

W JAKI SPOSÓB SKONTAKTOWAĆSIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH?
W wszelkich sprawachdotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z serwisu ecoflow.com.pl można skontaktować się z administratorem za pomocą adresu mailowego: dane.osobowe@innpro.pl lubkorespondencyjnie na wskazany adres: INNPRO, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik 

JAK POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWEORAZ JAKI RODZAJ TWOICH DANYCH PRZETWARZAMY?
Twoje dane osobowe otrzymaliśmyod Ciebie podczas wejścia do serwisu, wypełnienia formularza kontaktowego, wzwiązku z dokonywanymi przez Ciebie zapytaniami, czy zapisem do newslettera.Dodatkowo dane pozyskujemy w ramach formularza rejestracji konta w serwisie.Administrator przetwarza Twoje następujące dane osobowe:
a)       imię i nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail, telefon, informacje zawarte w treściwiadomości za pośrednictwem naszej strony oraz za pośrednictwem adresu e-mail wcelu wypełnienia formularza kontaktowego i skontaktowania się z nami,
b)       imię i nazwisko, adres e-mail w celu skonfigurowania subskrypcji naszegonewslettera,
c)       nazwęfirmy, NIP, imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu oraz login w celurejestracji konta,
d)       w związku z wykorzystywaniem plików cookies: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacjiUżytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach,
e)       dane niezbędne do złożenia zamówienia oraz wystawienia faktury lub rachunku: imię,nazwisko, nazwa firmy, adres, nip, numer telefonu, adres e-mail w trakcieskładania zamówienia, 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANEOSOBOWE?
Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celach: Komunikowaniasię z Tobą. Używamy Twoich danych osobowych do komunikowania się z Tobą wzwiązku z świadczącymi usługami za pośrednictwem różnych kanałów np. mailowo,czy przez formularz kontaktowy
- Sprzedaży i dostawy produktów, usług oraz pełnego korzystania z serwisu ecoflow.com.pl. Używamy Twoich danych osobowych doprzyjmowania i realizacji zamówień,
-Marketingowych. Twoje dane są przetwarzane w celu prowadzenia działań związanych z marketingiembezpośrednim, a także w celu przesłania newslettera z informacjami o ofertach lub treściami, które stanowią informacje handlowe przesyłane drogąelektroniczną.
- Zapewnienia bezpieczeństwa usług. Używamy Twoich danych osobowych do zapewnieniabezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną,
- Zapobiegania oszustwom. Używamy Twoich danych osobowych w celu zapobiegania oszustwom inadużyciom oraz ich wykrywania w celu ochrony bezpieczeństwa użytkowników,
- Przestrzegania zobowiązań prawnych. Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby zachować zgodność z prawem,
- Rozpatrzenia skarg i zapytań. Używamy Twoich danych osobowych w celu rozpatrywania składanychprzez Ciebie lub w związku z naszą witryną skarg, a także w celu odpowiedzi nakierowane przez ciebie pytania,
- Zaleceniai personalizacji. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu polecania produktówi usług, które mogą Cię zainteresować. 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzamy Twojedane: a)      Gdy przetwarzanie jest niezbędne dowypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Administratorprzetwarza Twoje dane osobowe m.in na podstawie:
·        przepisów konsumenckich,
·        prawa podatkowego,
·        prawa cywilnego,
·        przepisów prawa telekomunikacyjnego,
·        przepisów świadczenia usług drogąelektroniczną
b)      Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celówwynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przezadministratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c)      Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawiewyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolna. Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa także na zgodność z przetwarzaniem,którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotomzależnym od administratora. Przestrzegają oni równie wysokiego standardu dbałości o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Udostępnianie odbywa się wściśle określonych celach i w sposób opisany poniżej:
·        Udostępniamy  Twojedane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotom realizującym zadaniapubliczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
·        Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym zadministratorem, którzy na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe,
·        Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom realizującymzadania administratora m. in. dostawca oprogramowania,
·        Udostępniamy stronom trzecim informacje statystyczne onaszych użytkownikach; osoby trzecie nie mają możliwości identyfikacji żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji.

CZY PRZEKAZUJEMYTWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EOG?
W głównej mierze podmioty przetwarzające i gromadzące daneosobowe na naszej stronie internetowej pochodzą z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poza EOG swoją siedzibę posiada jedynie podmiotwspółpracujący w zakresie dostarczania usług statystycznych naszej strony internetowej, który korzysta z narzędzia Google Analytics - Firma Google Inc.posiada swoją siedzibę w USA. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiejdokonaliśmy indywidualnej oceny stopnia ochrony danych zapewnianej w ramachtransgranicznego przekazywania danych do Google. W naszej ocenie zapewnianaprzez Google Polityka Prywatności zawiera wszelkie niezbędne klauzule umowne,aby można było zapewnić odpowiedni stopień ochrony tych danych. Korzystając znaszego serwisu wyrażasz zgodę na przekazywanie Twoich danych statystycznych dofirmy Google Inc., która posiada swoje serwery oraz siedzibę w USA. Jeżeli niewyrażasz zgody na przekazywanie Twoich danych należy zaprzestać korzystania znaszego serwisu.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANEOSOBOWE?
Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów; nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.Dokumenty elektroniczne zawierające dane osobowe zachowamy także, jeżeli:
a)       danemogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych,
b)       będąwymagać tego przepisy prawa,
c)       uznamy,że dane mogą mieć znaczenie w trakcie ustanowienia, wyegzekwowania lub obronynaszych praw,

JAKIE MASZ PRAWA WOBEC PRZETWARZANIADANYCH OSOBOWYCH?
Przetwarzanie Twoich danychosobowych wiąże się z koniecznością respektowania przysługujących Ci prawdotyczących ochrony Twojej prywatności.
Sposób realizacji Twoich praw: W celu zapewnienia realizacji Twoich praw skontaktowaćmożna się z Administratorem serwisu wysyłając maila na adres: dane.osobowe@innpro.pl. Kontaktującsię z wskazaną osobą możesz otrzymać kopię swoich danych, czy zasięgnąć innychinformacji na temat ich przetwarzania. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danychosobowych zastosowaliśmy wewnętrzne procedury, które z łatwością pozwolą nam wywiązać się z realizacji przysługujących Tobie praw.Jeśli chcesz zrealizowaćktórekolwiek z praw opisanych poniżej skontaktuj się Administratorem podadresem dane.osobowe@innpro.pl
 ·        Prawo dostępu doTwoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa umożliwia przekazanie Tobieinformacji, czy przetwarzamy dane osobowe z Tobą związane, a jeżeli tak,przysługuje Ci wtedy prawo do otrzymania kopii danych osobowych. Dodatkowopozwoli Ci również na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy Twoje dane zgodniez prawem. 
·        Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne, nieprawdziwe lub nieaktualne maszmożliwość żądania poprawienia wskazanych informacji. Pamiętaj, że realizującTwoje żądanie jesteśmy zobowiązany zweryfikować poprawność przekazanych namnowych danych osobowych z Tobą związanych. 
·        Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że gdy wniesiesz sprzeciw wobec dalszego przetwarzania,musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa pozwala Ci zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danychosobowych w następujących przypadkach: 
- Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
- Gdy okaże się, że nasze przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisamiprawa,
- Gdy Twoje dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
·        Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek niezwłocznie usunąć Twoje daneosobowe: 
Gdy Twoje dane nie są już niezbędnedo realizacji celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,ü  Gdy zrealizowałeś przysługujące Ciprawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ü  Gdy cofnąłeś zgodę na podstawiektórej przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe, ü  Gdy przetwarzaliśmy Twoje daneniezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danychosobowych w celu wywiązania się z obowiązku narzuconego przez obowiązująceprzepisy prawa. Pamiętaj, że nie zawsze jesteśmy zobowiązaniusunąć Twoje dane, w szczególności gdy przetwarzanie ich jest konieczne abywypełnić obowiązek prawny. 
·        Prawo do sprzeciwu wobecprzetwarzania Twoich danych osobowych jest odpowiednie wtedy, kiedy uznasz, żeprzetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolność. Prawo do sprzeciwu możeszuzasadnić związaną z Twoją osobą szczególną sytuacją z której wynika, żeprzetwarzanie Twoich danych osobowych łamie Twoje prawa lub wolność. W niektórych szczególnych sytuacjach możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności. Głównie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa stronyinternetowej oraz przeciwdziałanie oszustwom. W wskazanych przypadkach prawo tonie łączy się z prawem do usunięcia danych. 
·        Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz otrzymać osobiście lub dostarczyć wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w powszechnymformacie nadających się do odczytu maszynowego możesz skorzystać z prawa doprzeniesienia Twoich danych.  ·        Prawo do wniesienia skargi. Pamiętajtakże, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoichdanych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu OchronyDanych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa). Pomimo tego że masz prawo do skargi będziemy bardzowdzięczni, jeżeli przed wniesieniem skargi, dasz nam szansę zająć się Twojąsprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem przez nas Twoich danychosobowych. Z tego powodu bardzo prosimy o kontakt z Administratorem Danych.  Dokładamy starań, abyodpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w jak najszybszym czasie.Jeżeli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądańich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż jest to standardowo przewidziane. Wtakim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżąceinformacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

JAK BEZPIECZNE SĄ INFORMACJE O MNIE?
- Staramy się o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej,dlatego nieustannie pracujemy nad zabezpieczeniem oraz ochroną Twoich danychosobowych podczas transmisji za pomocą specjalistycznych protokołów szyfrowaniaoraz dedykowanego oprogramowania. 
- Nabieżąco organizujemy, utrzymujemy i aktualizujemy fizyczne, elektroniczne oazproceduralne zabezpieczenia danych osobowych związane z pozyskiwaniem,przechowywaniem oraz ujawnieniem danych osobowych naszych użytkowników.Wdrożone zabezpieczenia dają Tobie najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwaTwoich danych osobowych, 
- Wszystkie informacje o Tobie, które przetwarzamy, przechowujemy na odpowiedniozaszyfrowanych i zabezpieczonych serwerach. Administrator regularnie oceniastopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz dba o monitorowaniewewnętrznych regulacji i procedur zastosowanych po to, aby chronić dane przedwszystkimi możliwymi negatywnymi następstwami.
- Pamiętaj, że nawet wdrożone najwyższe standardy bezpieczeństwa w oparciu o zastosowanenajnowocześniejsze technologie nie dają całkowitego bezpieczeństwa Twoichdanych osobowych w momencie udostępnienia informacji za pośrednictwem Internetulub publicznie dostępnych sieci. Istnieje więc ryzyko, że dostęp do Twoichdanych osobowych mogą uzyskać nieuprawnione do tego osoby trzecie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności możebyć przez nas zmieniana lub aktualizowana w szczególności w przypadku, gdypotrzeba lub obowiązek wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa.Wszelkie istotne zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowopoinformujemy Cię o nich za pośrednictwem naszej strony internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dodatkowe informacje natemat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczącecałego zakresu Polityki Prywatności, otrzymasz kontaktując się zadministratorem.

Co to są pliki Cookies?
To nic innego jak wszelkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,które użytkownicy przechowują na swoich urządzeniach końcowych przesyłane przezróżne strony internetowe. Cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie iodpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnychpreferencji. Cookies przeważnie zawierają:  nazwę strony internetowej z której pochodzą,

W jakim celu używamy plikówCookies?
Używamy plików Cookies i innych technologii(zwanych łącznie „plikami Cookies”), aby dokonać rozpoznania Twojejprzeglądarki lub urządzenia i dowiedzieć się więcej o Twoich zainteresowaniachoraz zapewnić niezbędne funkcje. W szczególności używamy Cookies w celach m.in:·        Zapobiegania nieuczciwej działalności,·        Poprawy bezpieczeństwa,·        Raportowania (pozwoli nam to mierzyć ianalizować wydajność naszych usług),
Jakich plików Cookies używamy?
W ramach strony internetowej stosujemy dwa zasadniczerodzaje plików Cookies: „sesyjne” tzw. session cookies oraz „stałe” tzw.persisent cookies. Sesyjne Cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywanesą na Twoim urządzeniu do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej. StałeCookies są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas w parametrachplików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
·        Niezbędne –umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np.pliki cookies uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnieniaw ramach strony internetowej,
·        Wydajnościowe -umożliwiają zbieranie wszelkich informacji o metodzie korzystania ze stronyinternetowej,
·        Funkcjonalne -umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Ciebie konfiguracji orazpersonalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
·        Służące do zapewnienia bezpieczeństwa –wykorzystywane są do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach stronyinternetowej,

Jakie zasady bezpieczeństwa powinien zastosować?
Twoje urządzenie powinno byćwyposażone w program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną ibezpieczną wersją przeglądarki internetowej i włączoną zaporą sieciową„firewall”. Zalecane jest również włączenie w przeglądarce internetowej filtrówantyphishingowych, które sprawdzają, czy strona internetowa jest autentyczna inie służy wyłudzaniu informacji. Należy również uważać jakie załącznikiotwieramy i w jakie odnośniki klikamy. Użytkownik powinien korzystać tylko zzaufanych sieci bezprzewodowych.

Czy pliki Cookies zawierają dane osobowe?
Wprawdzie pliki Cookies niezawierają oraz nie stanowią danych osobowych, jednakże niektóre informacjeprzechowywane w plikach Cookies np. preferencje, mogą być traktowane jako daneosobowe. Dane osobowe pozyskiwane przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane,jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika w sposóbprzedstawiony powyżej. Dane takie są szyfrowane w sposób uniemożliwiającydostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo?
Dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowychużywamy mechanizmów składowania i odczytu Cookies, które nie pozwalają napobieranie żadnych poufnych informacji z Twojego Urządzenia. Przeniesienie znaszych serwerów jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich i innych robaków na TwojeUrządzenie jest niemożliwe.

Usuwanie plików Cookies i zmiana preferencji.
Uprawnienia strony internetowej doprzechowywania i uzyskiwania plików Cookies wynika z wyrażonej przez Ciebiezgody. Zgoda ta wyrażona jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarkiinternetowej lub podczas wejścia na stronę internetową. Masz możliwośćkonfigurowania w każdej chwili i w dowolny sposób swoich ustawień orazokreślenia warunków przechowywania plików Cookies. Standardowe oprogramowaniesłużące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenieplików Cookies na urządzeniu końcowym. Możesz w każdej chwili samodzielniezablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki .Poniżej dostępne są odnośniki do stron internetowych różnych przeglądarek zdokładnymi instrukcjami dotyczącymi Cookies, w tym sposoby ich usuwania:
·        GoogleChrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
·        MozillaFirefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
·        Opera- https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
·        Edge -https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
·        Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
·        Internet Explorer -http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Jeżeli wyłączysz wszystkie pliki Cookies w przeglądarce, animy, ani osoby trzecie, nie przekażemy plików Cookies do przeglądarki. Jeżeli to zrobisz, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji każdorazowo odwiedzając stronę internetową, a niektóre funkcje i usługi mogą nie działać.Aby skorzystać do przysługującego Ci prawa do sprzeciwu,które przyznaje RODO konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń iusunięcie z nich plików Cookies. Proces aktualizacji może potrwać nawet do 48godzin. 

INFORMACJE HANDLOWE – MARKETING i NEWSLETTER
Możemy wykorzystywać Twoje dane kontaktowe orazinformacje o prowadzonych przez Ciebie działaniach na portalu w celu promocjinaszych towarów i usług. Dane przetwarzane oraz regulacje zastosowane w oparciuo Twoją zgodę są zawsze odpowiednio uregulowane. Zapewniamy Ci równieżmożliwość wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celachmarketingowych oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoichdanych w tym celu. Przesłanką do działań marketingowych jest przedewszystkim Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratorapolegający na promocji usług. Pamiętaj, że zezwolenie Administratorowi nadziałania marketingowe jest w pełni dobrowolne. Dane w celach marketingowychbędziemy przetwarzać tak długo, aż nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanieinformacji handlowych od Administratora.Usługi serwisu jakiwniosek.pl mogą obejmować reklamystron trzecich oraz linki do ich stron internetowych. Zewnętrzni partnerzyreklamowi mogą gromadzić informacja o Tobie, wyłącznie gdy wchodzisz winterakcje z ich treściami, reklamami oraz usługami.  

Klikając „Akceptuj”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę Prywatności po więcej informacji.